หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ 
     
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านธาตุวาที หมู่ที่ 7 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 อบต.สหธาตุ 
     

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 อบต.สหธาตุ 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบิติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสหธาตุสามัคคี
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบิติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสหธาตุสามัคคี
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กใน 1000 วันแรกของชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมคัดกรองประชาชนที่เข้าจับจ่ายใช้สอยในตลาดตำบลสหธาตุ

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วบอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ
 

โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี