หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สหธาตุ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
     
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการอบรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัมนธรรมท้องถิ่น (การจักสานตะกร้า) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565
โครงการถนนสายวัฒนธรรม วัดบ้านโนนกอก วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 บริเวณป้อมตำรวจตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วบอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ
 

โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
 

กิจกรรม : ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลสหธาตุ