หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจาก ประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจาก ประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
     
รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสทธาตุ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน ค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลสหธาตุ
โครงการ การเพิ่มศักยภาพแกนนำชุมชนในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กิจกรรม มอบรถเข็น เตียงนอน แก่ผู้พิการ (LTC)
กิจกรรม มอบถุงยังชีพผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วบอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ
 

โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
 

กิจกรรม : ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลสหธาตุ