.

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี Tel : 045 - 846093

 
 
นายวิชัย นามประภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
 
 
  หน้าหลัก     
 

คำขวัญ

สหธาตุศูนย์รวมจิตใจ พระเจ้าใหญ่แสนคำ การเกษตรกรรมยอดเยี่ยม หอม กระเทียม ดีชนะเลิศ

แหล่งกำเนิดยางพาราของอำเภอ เลิศเลอการชลประทาน สินค่าล้ำตามลำชี

วิสัยทัศน์

ตำบลน่าอยู่  เศรษฐกิจก้าวหน้า  มุ่งพัฒนาสังคม  กาiคมนาคมสะดวก

คนมีการศึกษาดี  มีวินัยและมีคุณธรรม  สภาพแวดล้อมดี  ชุมชนเข้มแข็ง

 พันธกิจ

1.    จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบกรวมทั้งที่สาธารณะประโยชน์

2.    ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.    คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

4.    กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  น้ำเสียและมลพิษต่างๆ   

5.    ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน   

6.    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพัฒนาสถาบันครอบครัว  

7.    ป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริการด้านสาธารณสุขให้ เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน                                      

8.    จัดให้มีระบบการคุ้มครอง  ดูแลรักษาชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการ

 

 

 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 52.91.245.237
คุณเข้าชมลำดับที่ 298,104
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 045 - 846093
Email : obtsahathat@gmail.com :::: Webmaster >> inspector181@gmail.com