.

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี         Tel : 045 - 429534            Fax : 045 - 429535         E-mail saosahathat@gmail.com

 
 
  หน้าหลัก    ������������������ ������������������������������ ��������������������� 
������������������ ������������������������������ ���������������������
 

คำขวัญ

สหธาตุศูนย์รวมจิตใจ พระเจ้าใหญ่แสนคำ การเกษตรกรรมยอดเยี่ยม หอม กระเทียม ดีชนะเลิศ

แหล่งกำเนิดยางพาราของอำเภอ เลิศเลอการชลประทาน สินค่าล้ำตามลำชี

วิสัยทัศน์

ตำบลน่าอยู่  เศรษฐกิจก้าวหน้า  มุ่งพัฒนาสังคม  กาiคมนาคมสะดวก

คนมีการศึกษาดี  มีวินัยและมีคุณธรรม  สภาพแวดล้อมดี  ชุมชนเข้มแข็ง

 พันธกิจ

1.    จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบกรวมทั้งที่สาธารณะประโยชน์

2.    ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.    คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

4.    กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  น้ำเสียและมลพิษต่างๆ   

5.    ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน   

6.    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพัฒนาสถาบันครอบครัว  

7.    ป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริการด้านสาธารณสุขให้ เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน                                      

8.    จัดให้มีระบบการคุ้มครอง  ดูแลรักษาชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการ

 

 

 
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.18.161
คุณเข้าชมลำดับที่ 551,132
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 045 - 846093
Email : obtsahathat@gmail.com :::: Webmaster >> inspector181@gmail.com