.

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี         Tel : 045 - 429534            Fax : 045 - 429535         E-mail saosahathat@gmail.com

 
 
  หน้าหลัก    ������������������ ������������������������������ ��������������������� 
������������������ ������������������������������ ���������������������
 

คำขวัญ

สหธาตุศูนย์รวมจิตใจ พระเจ้าใหญ่แสนคำ การเกษตรกรรมยอดเยี่ยม หอม กระเทียม ดีชนะเลิศ

แหล่งกำเนิดยางพาราของอำเภอ เลิศเลอการชลประทาน สินค่าล้ำตามลำชี

วิสัยทัศน์

ตำบลน่าอยู่  เศรษฐกิจก้าวหน้า  มุ่งพัฒนาสังคม  กาiคมนาคมสะดวก

คนมีการศึกษาดี  มีวินัยและมีคุณธรรม  สภาพแวดล้อมดี  ชุมชนเข้มแข็ง

 พันธกิจ

1.    จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบกรวมทั้งที่สาธารณะประโยชน์

2.    ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.    คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

4.    กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  น้ำเสียและมลพิษต่างๆ   

5.    ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน   

6.    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพัฒนาสถาบันครอบครัว  

7.    ป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริการด้านสาธารณสุขให้ เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน                                      

8.    จัดให้มีระบบการคุ้มครอง  ดูแลรักษาชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการ

 

 

 
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.104.143
คุณเข้าชมลำดับที่ 520,623
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 045 - 846093
Email : obtsahathat@gmail.com :::: Webmaster >> inspector181@gmail.com