.

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี         Tel : 045 - 429534            Fax : 045 - 429535         E-mail saosahathat@gmail.com

 
 
  หน้าหลัก    นโยบายการพัฒนา 
นโยบายการพัฒนา
 

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ  

1) นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนภายในตำบล
        1.2 ปรับปรุงซ่อมแซม ขยายเขตระบบประปา
        1.3 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
        1.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่าง
        1.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ สะพาน คลองส่งน้ำ
        1.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ
        1.7 โครงการขุดลอก ห้วย หนอง คลอง ที่ตื้นเขิน
        1.8 โครงการพัฒนาระบบจราจร
        1.9 โครงการขยายและติดตั้งโทรศัพท์
2) นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนในตำบลให้สามารถช่วย
              เหลือตนเองและครอบครัวเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
2.2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร,ประมง,ปศุสัตว์
2.3    โครงการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
2.4    ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรของชุมชน
2.5    ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
2.6    ส่งเสริมการปลูกพืชนอกฤดูกาล
2.7    โครงการจัดซื้อโคแม่พันธุ์
2.8    สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
       3) นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 สนับสนุนสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
3.2 สนับสนุนสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  เช่น  อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมระดับเด็กก่อนวัยเรียน
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานกีฬาในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด
3.6 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3.7 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ประพฤติดี
3.8 โครงการสนับสนุนอบรมคุณธรรมจริยธรรม
3.9 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
3.10 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการของ อปพร. ในตำบล
3.11 พัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลสหธาตุในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศ
3.12  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในกิจกรรมต่างๆ สืบทอดให้คนรุ่นหลัง
3.13 ก่อสร้างลานกีฬาประจำตำบล หมู่บ้าน
3.14 ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.15 สนับสนุนงานกาชาด
3.16 สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ
3.17 ปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสาร
               4) นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข
        4.1 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน
        4.2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
        4.3 สนับสนุนควบคุมโรคร่วมกับสถานีอนามัยธาตุกลาง
        4.4 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนในตำบลมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
        4.5 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
 5) นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
        5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและการจัดการขยะมูลฝอย
        5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในการรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง หนอง บึง ภายในตำบล
        5.3 ส่งเสริมการปลูกป่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
        5.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์ปลา ,กุ้ง
        5.5 ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ
        5.6 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
        5.7 โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่
        5.8 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
   6) นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง  และการบริหาร
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชน
6.3    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
6.4    ส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาตำบล
6.5    พัฒนาระบบบริหารงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
6.6    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
 

 
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.18.161
คุณเข้าชมลำดับที่ 551,146
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 045 - 846093
Email : obtsahathat@gmail.com :::: Webmaster >> inspector181@gmail.com