.

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี         Tel : 045 - 429534            Fax : 045 - 429535         E-mail saosahathat@gmail.com

 
 
นายวิชัย นามประภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
 
 
  หน้าหลัก    ITA พ.ศ. 2563 
ITA พ.ศ. 2563
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ITA ปี พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

o1  โครงสร้างหน่วยงาน   P

Ø สำนัดปลัด

Ø กองช่าง

Ø กองคลัง

Ø กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

o2  ข้อมูลผู้บริหาร   P

o3  อำนาจหน้าที่     P

o4  แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน     P 

Ø คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

o5  ข้อมูลการตืดต่อ     P

o6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    P    

การประชาสัมพันธ์

o7  ข่าวประชาสัมพันธ์    P

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

oQ&A    P

o9  Social Network    P 

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

          การดำเนินงาน

o10  แผนดำเนินงานประจำปี    P

o11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o13  คู่มือ หรือมาตรการปฏิบัติงาน      P

การให้บริการ

o14  คู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการ     P

o15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ       P

o16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ      P

o17  E – Service      P

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

          แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          o18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      P

          o19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

          o20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          o21  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ      P

          o22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ       P

          o23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  P

          o24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี   P

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          o25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          o26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          o27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          o28  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          o29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ     P

          o30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ    P 

          o31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี    P

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          o32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น         P

          o33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    P

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          o34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร      P

          o35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร       P

          การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          o36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

          o37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

          การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร       P

แผนป้องกันการทุจริต

          o39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      P

          o40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

          o41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          o42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          o43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 กันยานยน 2563
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.71.23
คุณเข้าชมลำดับที่ 407,916
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 045 - 846093
Email : obtsahathat@gmail.com :::: Webmaster >> inspector181@gmail.com