.

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี         Tel : 045 - 429534            Fax : 045 - 429535         E-mail saosahathat@gmail.com

 
 
  หน้าหลัก    ITA ������ ���.���. 2564 
ITA ������ ���.���. 2564
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

 http://sahathat.go.th/ O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

http://sahathat.go.th/ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

http://sahathat.go.th/ O3 อำนาจหน้าที่

http://sahathat.go.th/web1/web/mainfile/9mrdHXbz6CaO.pdf

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

http://sahathat.go.th/O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

http://sahathat.go.th/O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

http://sahathat.go.th/O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

http://sahathat.go.th/O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

http://sahathat.go.th/O8 Q&A

O9 Social Network

http://sahathat.go.th/O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O10  แผนดำเนินงานประจำปี

http://sahathat.go.th/O10  แผนดำเนินงานประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1mCWHk-TDNzBjetXmJLqWXLwVCa9Ilwyn/view

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

http://sahathat.go.th/O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/file/d/1mCWHk-TDNzBjetXmJLqWXLwVCa9Ilwyn/view

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

http://sahathat.go.th/O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1mCWHk-TDNzBjetXmJLqWXLwVCa9Ilwyn/view

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

http://sahathat.go.th/O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

http://sahathat.go.th/O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

http://sahathat.go.th/O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ1

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://sahathat.go.th/O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://drive.google.com/file/d/14JRyO_snXxe_nkYqcf-ixfwZN_DzyTGm/view

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://sahathat.go.th/O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-Service

http://sahathat.go.th/O17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 http://sahathat.go.th/O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1zdASPbqNWSeDRRbwlHfPTe-bSmHEybtJ/view

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

 http://sahathat.go.th/O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ เดือน

 https://drive.google.com/file/d/18qzP0iEXH5kEFwKgeq5zKo5PwLP9BhMb/view

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 http://sahathat.go.th/O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1uLGJx2O3PUTBDrOS4YlXVQxRBfkhqAOg/view

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

http://sahathat.go.th/O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/file/d/1CNBM4qoe_5LV7HtImgMMHfJ-zkcyJ9PI/view

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://sahathat.go.th/O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/file/d/1R8OSzVLCR7PqL5XdYoI5jYa109ueeJHO/view

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

http://sahathat.go.th/O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://drive.google.com/file/d/1xz1TM-nLai5NfG4c0l0p5n7jI20QYZ_r/view

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

http://sahathat.go.th/O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1VGs_nY14elDY8WzUiezAfXmnkkiAIemB/view

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://sahathat.go.th/O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

drive.google.com/file/d/1YzYnvXurH7WWUzPscDbbrVWjp71kuCVh/view

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://sahathat.go.th/O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

drive.google.com/file/d/1Jv33x4nrpPNR-l6HsbbiSX0P1R7bn5_P/view

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://sahathat.go.th/O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://drive.google.com/file/d/1_UNwa33qDaJ-mvZeJc4o5XtoPQoQV1sx/view?usp=sharing

http://sahathat.go.th/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=98&namemenu

https://drive.google.com/file/d/1_UNwa33qDaJ-mvZeJc4o5XtoPQoQV1sx/view

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

http://sahathat.go.th/O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://sahathat.go.thO29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://drive.google.com/file/d/1P3psORPv5ciXodYabBdphYd3Qp263Sxh/view

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://sahathat.go.thO30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://sahathat.go.th/index.php?od=webboard&path=web/webboard/&namemenu

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://sahathat.go.thO31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://drive.google.com/file/d/17j5MmOXkFQ9a2HT30NifP_QEo7Dn6sYo/view

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://sahathat.go.th/index.php?O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://sahathat.go.th/O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://sahathat.go.th/O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 http://sahathat.go.thO34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://sahathat.go.th/O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

http://sahathat.go.th/O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1Ug-VHLIDqv8qiVJUtPX4CzFHWw3tGYsd/view

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

http://sahathat.go.th/O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

https://drive.google.com/file/d/1pig0pQpcnIr3qPOPR292cpVUEPoWojS5/view

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://sahathat.go.th/O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

http://sahathat.go.th/O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://drive.google.com/file/d/135IoKfcLl8KnlGf0HvuziSIbojocWNvg/view?usp=sharing

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

http://sahathat.go.th/O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/file/d/135IoKfcLl8KnlGf0HvuziSIbojocWNvg/view

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://sahathat.go.th/O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/135IoKfcLl8KnlGf0HvuziSIbojocWNvg/view

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 http://sahathat.go.th/O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/184RL-ywr_UKw5ueG01OuB-n_5pozZa8t/view

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/184RL-ywr_UKw5ueG01OuB-n_5pozZa8t/view

http://sahathat.go.th/O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 มกราคม 2565
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 52.203.18.65
คุณเข้าชมลำดับที่ 495,461
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 045 - 846093
Email : obtsahathat@gmail.com :::: Webmaster >> inspector181@gmail.com