หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการ การเพิ่มศักยภาพแกนนำชุมชนในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กิจกรรม มอบรถเข็น เตียงนอน แก่ผู้พิการ (LTC)
กิจกรรม มอบถุงยังชีพผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายเพื่อป้องกันการระบาดและการติดเชื้อ COVID-19
โครงการตำบลสะอาดป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564
การซ่อมบำรุงถนนลาดยาง ในพื้นที่ บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 5 โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตโดยชุมชนท้องถิ่นอำเภอเขื่องใน โดย ศูนย์จัดการเครือข่ายอบต.ยางขี้นก ร่วมกับ อบต.สหธาตุ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 บริเวณป้อมตำรวจตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบิติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ต่อไป