หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบิติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ