แผนผังเว็บไซต์

ปรับปรุงล่าสุด 11 ม.ค. 2023 05:32:38 397

 

แผนผังเว็บไซต์
 • หน้าหลัก

 

ข้อมูลพื้นฐาน
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ประวัติและตราสัญลักษณ์
 • ข้อมูลสภาพทั่วไป
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • เขตการปกครองและประชากร
 • ภูมิปัญญา

 

ข้อมูลในพื้นที่
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล
 • แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ
 • ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
 • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัด
 • อำนาจหน้าที่ของกองคลัง
 • อำนาจหน้าที่ของกองช่าง
 • อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาฯ
 • อำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน

 

ทำเนียบบุคลากร
 • คณะผู้บริหาร
 • สภาตำบล
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัด
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรมอบต.สหธาตุ
 • รับสมัครงาน/โอน/ย้าย
 • การจัดการองค์ความรู้

 

การกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผน
 • ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม
 • การประเมินผลการดำเนินงาน

 

กฎหมายท้องถิ่น

 

การดำเนินงานของหน่วยงาน
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • งบแสดงฐานะทางการเงิน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนา
 • แผนการดำเนินงาน
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

 

เอกสาร/รายงาน
 • รายงานการประชุมผู้บริหาร
 • รายงานการประชุมสภา
 • รายงานอื่น ๆ
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อบัญญัติ
 • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งภายใน
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

 

บริการประชาชน
 • รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 • ช่องทางร้องเรียนทุจริต
 • คลังความรู้
 • รับฟังความคิดเห็น
 • คำถาม คำตอบ (Q&A)
 • คู่มือประชาชน
 • E-Service
 • การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
 • สถิติการให้บริการประชาชน
 • รายงานผลสำรวจความพึงพอในการให้บริการ

 

ITA
 •  ITA 

 

เกี่ยวกับเรา
 • ติดต่อเรา
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ข้อกำหนดเว็บไซต์
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์
 • คำถามที่พบบ่อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP