วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรับปรุงล่าสุด 11 ม.ค. 2023 04:42:43 418

 

วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ

“ตำบลน่าอยู่  เศรษฐกิจก้าวหน้า  มุ่งพัฒนาสังคม  การคมนาคมสะดวก

คนมีการศึกษาดี  มีวินัยและมีคุณธรรม  สภาพแวดล้อมดี  ชุมชนเข้มแข็ง”

 

คำขวัญ

สหธาตุศูนย์รวมจิตใจ พระเจ้าใหญ่แสนคำ การเกษตรกรรมยอดเยี่ยม หอม กระเทียม ดีชนะเลิศ

แหล่งกำเนิดยางพาราของอำเภอ เลิศเลอการชลประทาน สินค่าล้ำตามลำชี

 พันธกิจ

1.    จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบกรวมทั้งที่สาธารณะประโยชน์

2.    ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.    คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

4.    กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  น้ำเสียและมลพิษต่างๆ  

5.    ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน   

6.    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพัฒนาสถาบันครอบครัว  

7.    ป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริการด้านสาธารณสุขให้ เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน                                      

8.    จัดให้มีระบบการคุ้มครอง  ดูแลรักษาชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการ

 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP