อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

ปรับปรุงล่าสุด 11 ม.ค. 2023 04:52:30 445

อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ ดังนี้

          1. บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตําบล

          2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาตำบล

          3. รายงานผลการทํางาน และการใช้เงินสภาตำบลทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

          4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภาตำบลตามสมัยประชุม

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP