การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบิติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสหธาตุสามัคคี