ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
หมู่ที่ 3 บ้านธาตุกลาง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34150
045-429534
E-Mail: [email protected]
นาย ยุทธพงษ์ กิ่งวิชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ โทร.08 1955 5949
นาง สมเตย งอกงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ โทร.09 9145 3336
นาย บรรยาย จันทร์เติบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ โทร.08 1955 6509
นาย ทวี ผดาวัลย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ โทร.06 4926 3351

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

Facebook

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP