Slider
> <
ข่าวสาร อบต.

ร้องเรียนร้องทุกข์

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 • กฎหมายอื่นๆ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

ข่าวสาร อบต.สหธาตุ

แนวทางในการประพฤติจนทาง จริยธรรม (แนวปฏิบัติ Do's...

ประกาศขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประ...

แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 133 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
จำนวนครัวเรือน
776
จำนวนหมู่บ้าน
7
พื้นที่ทั้งหมด(ตารางกิโลเมตร)
42.27
ประชากรรวม
3,146

ภูมิปัญญหาท้องถิ่นสร้างแป้น

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจักรสาน

สำนักปลัด
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

คลังความรู้
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP