ข้อมูลสภาพทั่วไป

ปรับปรุงล่าสุด 11 ม.ค. 2023 04:42:36 483

ข้อมูลสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ

สภาพทั่วไป   องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุมีพื้นที่ 42.27 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ห่างจากอำเภอเขื่องใน เป็นระยะทาง 11  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทาง ประมาณ 600  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

          ทิศเหนือ          จด       ตำบลสร้างถ่อ

          ทิศใต้              จด       ตำบลธาตุน้อย

          ทิศตะวันออก    จด       ตำบลแดงหม้อ

          ทิศตะวันตก      จด       ตำบลค้อทอง

สภาพภูมิประเทศ

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ เป็นพื้นราบใกล้แม่น้ำ มีแม่น้ำชีไหลผ่าน มีแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญ ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีโครงการ ชลประทานฝายธาตุน้อย สามารถทำนาปรังได้ดี และสามารถขุดเจาะบ่อบาดาล ปลูกพืชผักเพื่อจำหน่ายสู่ตลาดเช่นถั่วฝักยาว พริก และผักอื่น ๆ และทำสวนยางพารา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ประกอบด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน และมีความสำคัญต่อการพัฒนาดังนี้

1) การคมนาคม  องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ  ตั้งอยู่ในเขต อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นทางผ่านจากอำเภอเขื่องใน ไปยังอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อเชื่อมไปยังจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382  จากอำเภอเขื่องในเพื่อเชื่อมไปยัง เขตอำเภอยางชุมน้อย       จังหวัดศรีสะเกษ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2406 จากอำเภอเขื่องใน เพื่อเชื่อมไปยังจังหวัดยโสธร

2) ไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ มีไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้านต่าง ๆ เปิดให้ความสว่างในเวลากลางคืน ทั้ง 7 หมู่บ้าน

3) การสื่อสารและโทรคมนาคม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลักในการติดต่อ

4) การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุมีกลุ่มประปาที่สามารถดำเนินงานเกี่ยวกับน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและปัจจุบันมีระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ที่กำลังดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ

5) การจราจร ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ   มีทางหลวงแผ่นดิน 2 สาย ตัดผ่านที่สี่แยกบ้านธาตุกลาง ซึ่งเป็นกึ่งกลาง ของตำบลสหธาตุ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ มีแม่น้ำชีไหลผ่าน จึงเป็นแหล่งที่สามารถหาจับ สัตว์น้ำและพืชพรรณธัญญาหารได้อย่างพอเพียงสำหรับนำไปขายในตลาดลานค้าชุมชนได้   ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ดังนี้

      1. หนองน้ำสาธารณะประโยชน์   จำนวน 13   แห่ง    ดังนี้

          - หนองจอก     หมู่ที่ 1            เนื้อที่   4-0-0   ไร่

          - หนองเดิ่น      หมู่ที่ 1,2         เนื้อที่   4-0-0   ไร่

          - หนองสิม       หมู่ที่ 1,2         เนื้อที่   4-0-0   ไร่

          - หนองกระจับ  หมู่ที่ 1,2         เนื้อที่   3-0-0   ไร่

          - หนองผ่าเหล่า หมู่ที่ 3           เนื้อที่   5-0-0   ไร่

         - หนองหอก     หมู่ที่ 4             เนื้อที่   95-0-0  ไร่

         - หนองโดน      หมู่ที่ 4             เนื้อที่   4-0-0   ไร่

         - หนองเข็ง      หมู่ที่ 5              เนื้อที่   5-0-0   ไร่

         - หนองตาก      หมู่ที่ 5             เนื้อที่   4-0-0   ไร่

         - หนองปลาซวย หมู่ที่ 5            เนื้อที่   5-0-0   ไร่

         - หนองฝั่งแดง  หมู่ที่ 5              เนื้อที่   5-0-0   ไร่

         - หนองปลาปาก หมู่ที่ 7             เนื้อที่   2-0-0   ไร่

         - หนองหน้ามั่ง  หมู่ที่ 7              เนื้อที่   2-0-0   ไร่

   2. กุด   จำนวน   2  แห่ง  ดังนี้

            - กุดหลวง      หมู่ที่ 6

            - กุดเข็ง        หมู่ที่ 5          

   3.  ลำห้วย, ลำน้ำ, คลอง    จำนวน   1  สาย   คือ  แม่น้ำชี

ด้านเศรษฐกิจ

อาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ  ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป ทำการเกษตร ทำนา ทำธุรกิจ ค้าขาย ทำสวนยางพารา ฯลฯ  รายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุเท่ากับ 54,908.- บาท  ต่อปีต่อครัวเรือน ซึ่งเกิน 23,000.- บาทต่อปี

ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ  มีประชากรทั้งสิ้น   จำนวน    3,146 คน  โดยแยกเป็นชาย จำนวน 1,554  คน  แยกเป็นหญิง 1,592 คน

จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  776   หลังคาเรือน  โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ  ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

บ้านธาตุเทิง

1

188

214

402

105

บ้านธาตุเทิง

2

255

239

494

123

บ้านธาตุกลาง

3

273

277

550

156

บ้านธาตุลุ่ม

4

261

308

569

137

บ้านธาตุลุ่ม

5

245

278

523

118

บ้านโนนกอก

6

201

156

357

78

บ้านธาตุวาที

7

131

120

251

59

รวมทั้งหมด

1,554

1,592

3,146

776

(ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎรอำเภอเขื่องใน ณ เดือนกันยายน 2562)

ด้านศาสนา

ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัดอยู่จำนวน 7 แห่ง  ในท้องถิ่นตำบล

ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น

1. งานประเพณีวันสงกรานต์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประเพณี รดน้ำดำหัว

2. งานประเพณีบุญบั้งไฟ ช่วงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี มีกิจกรรม ขบวนแห่บั้งไฟ

ด้านการศึกษา

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ  มีสถานศึกษา / แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จำนวน   2  แห่ง  ดังนี้

1. โรงเรียนสหธาตุสามัคคี  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา

2. โรงเรียนสหธาตุศึกษา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   จำนวน   2    แห่ง

    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดเหนือธาตุเทิง   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3

    2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนธาตุกลาง   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3

ด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ      มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ธาตุกลาง   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3  

ด้านการเมือง การบริหาร

       การแบ่งส่วนบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ แบ่งได้ดังนี้

ฝ่ายบริหาร   จำนวน  4   คน   ประกอบด้วย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล            จำนวน   1   คน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล          จำนวน   2   คน

เลขานุการนายก  อบต.                      จำนวน   1   คน

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน   14   คน  ประกอบด้วย

          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน   1    คน

          รองประธานสภาฯ                            จำนวน   1    คน

          เลขานุการสภาฯ                              จำนวน   1    คน

          สมาชิกสภาฯ                                  จำนวน   11   คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ

 1. นายวิชัย          นามประภา      นายก อบต.สหธาตุ

 2. นายสังคม        ผดาวัลย์          รองนายก อบต.สหธาตุ

 3. นางเรณู          พลรักษ์           รองนายก อบต.สหธาตุ

 4. นางสมเตย       งอกงาม          เลขานุการนายก  อบต.

สมาชิกสภา อบต. สหธาตุ

 1. นายนรา           บุญอุ้ม            ประธานสภาฯ

 2. นายปรีชา        พุ่มแก้ว            รองประธานสภาฯ

 3. น.ส. นันทิยา    ปิติกะวงศ์        เลขานุการสภา อบต.

 4. นายทองอินทร์  ฝอยทอง         สมาชิกสภา  อบต. ม.1

 5. นายสิน           สุขไสวเนาว์      สมาชิกสภา  อบต. ม.1

 6. นายละมัย        พงษ์คำ            สมาชิกสภา  อบต .ม.2

 7. นายเปลี่ยน      ผดาวัลย์           สมาชิกสภา  อบต. ม.2

 8. นายบัณฑิต      ผดาวัลย์          สมาชิกสภา  อบต. ม.3

 9. นายสมศักดิ์     ทองแสง          สมาชิกสภา  อบต. ม.4

 10. นายสมศรี        ประดับแก้ว      สมาชิกสภา  อบต. ม.5

 11. นายสมควร      บุญอุ้ม            สมาชิกสภา  อบต. ม.5

 12. นายอำคา        เจริญทรัพย์      สมาชิกสภา  อบต. ม.6

 13. นางสนอง        ครองยุติ          สมาชิกสภา  อบต. ม.6

 14. นายปรีชา        บุญอุ้ม            สมาชิกสภา  อบต. ม.7

พนักงานส่วนตำบล

 1. น.ส.นันทิยา     ปิติกะวงศ์        ปลัด  อบต.สหธาตุ

 2. พ.จ.อ.สมพร    แก่นเผือก        รองปลัด  อบต.สหธาตุ

 3. นายอุดม         ผดาวัลย์           หัวหน้าสำนักปลัด

 4. นายนพคุณ      สุขสำราญ        ผู้อำนวยการกองช่าง

 5. น.ส.รุ้งรัตน์      ประธาน          ผู้อำนวยการกองคลัง

 6. นางทอฝัน       บุญเพ็ง           ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 7. น.ส. วาสนา     ใสแสง            นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 8. น.ส. ดวงพร     เชื้อเนตร         นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 9. นางวรรณีย์      ไชยวงศ์คต      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 10. นางอำพร        บุญศักดิ์           นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 11. น.ส.วาสนา      เวียงคำ           นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 12. น.ส.นันทนา     วรรณทวี         เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 13. นายเทวฤทธิ์     สมบัติ            นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 14. น.ส.รัศมี                   ฤทธิ์ที             เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 15. นางสุปรียา      ฝอยทอง         ครู ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเหนือธาตุเทิง

 16. นางประภัย      ฝอยทอง         ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุกลาง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. น.ส นงค์นุช     ทองเกลียว       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 2. นางเกษศิรินทร์ จันเติบ            ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 3. นางระดุณี        ผดาวัลย์          ผู้ดูแลเด็ก ( ทักษะ )

 4. น.ส ลภัสรดา    ขันชะลี           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 5. นายอดิศร        แพงบุดดี         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 6. น.ส.ปรีญาภรณ์ ส่งสุข             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 7. น.ส.วนิดา        พูลเกษม         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 8. น.ส.อรปรีญา    ศรีเมือง          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 9. นายศรายุทธ    บุญพันธ์           พนักงานจ้างทั่วไป

 10. นายสถาพร      มรกฎกำจาย     พนักงานจ้างทั่วไป

 11. นายสุรินทร์      บุญทัศน์            คนงานตกแต่งสวน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP