การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การเช่าและอัตราค่าเช่าตลาดลานค้าชุมชนตำบ ลสหธาตุ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566