การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 วันพฤหัสสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอบต.สหธาตุ