วันที่ 16 ตุลาคม 2566

            การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ