วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566

             การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุม